วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ภาคผนวก

ประวัติผู้จัดทำ
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – สกุล :         นายนิสณุวัฒน์      วงค์สุวรรณ์
เกิด         :           19 สิงหาคม 2538
อายุปัจจุบัน :      17 ปี
ที่อยู่       :            116/7 หมู่ 5 ต.หนองงปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ :           080-6680620
สถานศึกษาปัจจุบัน :   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เลขที่ 9 หมู่ 17 ตำบลด่านช้าง
                                     อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์ 72180  
                                     โทรศัพท์ 035-5950056  โทรสาร 035-595623  
www.banhan3.ac.th
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6 เทอม 1) :    2.30
คติพจน์ :             ไม่มีอะไรที่แน่นอน
ความสามารถพิเศษ :       แข่งรถจักรยานยนต์


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – สกุล :         นางสาวนิลาวัลย์               เมฆบุตร
เกิด         :           21 ธันวาคม 2537
อายุปัจจุบัน :      18 ปี
ที่อยู่       :            59 หมู่ 9 ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ  จ.สุพรรณบุรี 72240
โทรศัพท์ :           0822431284
สถานศึกษาปัจจุบัน :   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เลขที่ 9 หมู่ 17 ตำบลด่านช้าง
                                     อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์ 72180  
                                     โทรศัพท์ 035-5950056  โทรสาร 035-595623  
www.banhan3.ac.th
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6 เทอม 1) :    3.11
คติพจน์ :             ความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราไม่พยายาม
ความสามารถพิเศษ :       วาดรูปและร้องเพลง


ประวัติส่วนตัว


ชื่อ – สกุล :         นางสาวอรอนงค์              กรรณแก้ว

เกิด         :            23 มกราคม 2538

อายุปัจจุบัน :      17 ปี
ที่อยู่       :            165 หมู่ 4 ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โทรศัพท์ :           082-2994147
สถานศึกษาปัจจุบัน :   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เลขที่ 9 หมู่ 17 ตำบลด่านช้าง
                                     อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์ 72180  
                                     โทรศัพท์ 035-5950056  โทรสาร 035-595623  
www.banhan3.ac.th
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6 เทอม 1) :    3.14
คติพจน์ :             ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วอนาคตจะดีเอง
ความสามารถพิเศษ :       วาดรูปประวัติส่วนตัว
ชื่อ – สกุล :         นางสาวภัทราวดี              ธัญญเจริญ
เกิด         :            3 กันยายน 2537
อายุปัจจุบัน :      18 ปี
ที่อยู่       :            137/3 หมู่ 7 ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ  72240
โทรศัพท์ :           086-1768196
สถานศึกษาปัจจุบัน :   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เลขที่ 9 หมู่ 17 ตำบลด่านช้าง
                                     อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์ 72180  
                                     โทรศัพท์ 035-5950056  โทรสาร 035-595623  
www.banhan3.ac.th
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6 เทอม 1) :    3.06
คติพจน์ :             ความมุ่งมั่นอดทน เป็นผลแห่งความสำเร็จ
ความสามารถพิเศษ :       วาดรูปและเต้น

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – สกุล :         นางสาวศิริพร     นาโพธิ์ 
เกิด         :            27 ตุลาคม 2537
อายุปัจจุบัน :      18 ปี
ที่อยู่       :            220 หมู่ 6 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โทรศัพท์ :           091-2684349
สถานศึกษาปัจจุบัน :   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เลขที่ 9 หมู่ 17 ตำบลด่านช้าง
                                      อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์ 72180  
                                      โทรศัพท์ 035-5950056  โทรสาร 035-595623  
www.banhan3.ac.th
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6 เทอม 1) :    2.69
คติพจน์ :             ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
ความสามารถพิเศษ :       วาดรูป


อ้างอิง
1. ลักษณะของส้ม มะนาว มะกรูด เข้าถึงได้จาก
2. การขจัดคราบยางกล้วยบทที่ 1 บทนำ


ที่มาและความสำคัญของปัญหา

เสื้อผ้าเป็นทั้งเครื่องนุ่งห่ม สิ่งที่บ่งบอกถึงบุคลิก และความมั่นใจของคนคนนั้นเมื่อมีรอยเปื้อนหรือคราบต่าง ๆ เกิดขึ้นจึงมักจะเกิดความกังวลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคราบที่ฝังแน่นซักออกยากอย่างคราบยางต่าง ๆ ของพืช เช่น ยางมะม่วง กล้วย มะละกอ เป็นต้น

ยางกล้วยมีอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของต้นกล้วยซึ่งยางกล้วยมีคุณสมบัติพิเศษ คือ เมื่อถูกเสื้อผ้าแล้วจะติดแน่นซักไม่ออก ถ้าติดซ้ำ ๆ ที่เดียวกันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มมากขึ้นเมื่อติดเสื้อผ้าแล้วไม่สามารถซักออกด้วยผงซักฟอกได้เนื่องจากมีฤทธิ์กัดกร่อนไม่เพียงพอทำให้มีผู้คิดค้นวิธีกำจัดยางกล้วยหลากหลายวิธีทั้งวิธีที่ได้จากการใช้สารเคมีหรือวิธีที่ได้จากวัตถุดิบจากธรรมชาติและจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลพบว่าสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดสามารถขจัดคราบยางกล้วยได้ซึ่งสามารถหาได้ง่ายจากผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอย่างมะนาว มะกรูด และส้ม

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการทำการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการ
ขจัดคราบยางกล้วยด้วยผลไม้ที่รสเปรี้ยวซึ่งผู้จัดทำได้เลือกใช้ผลไม้
3 ชนิดในการทำการศึกษาเปรียบเทียบ คือ ส้ม มะนาว มะกรูด โดยการสังเกตความสะอาดของชิ้นผ้าเปื้อนคราบยางกล้วยที่ใช้ในการศึกษา

วัตถุประสงค์

               การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการขจัดคราบยางกล้วยจากผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้
1.         เพื่อศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการขจัดคราบยางกล้วย

2.         เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการขจัดคราบยางกล้วยจากผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว
ขอบเขตของการศึกษา
 
1.         ด้านระยะเวลา
การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการขจัดคราบยางกล้วยได้ทำการศึกษาระหว่างวันที่ 28มิถุนายน - 15 กันยายน 2555 เป็นเวลา 80 วัน
2.         ด้านเนื้อหา
ในการศึกษาทดลองโครงงานนี้มุ่งศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการขจัดคราบยางกล้วยจากผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวที่มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบยางกล้วยต่างกัน เพื่อนำมาเปรียบเทียบและเลือกใช้ผลไม้ที่สามารถขจัดคราบยางกล้วยได้ดีที่สุดได้อย่างถูกต้อง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.         ทดสอบและสังเกตความแตกต่างของประสิทธิภาพการขจัดคราบยางกล้วยของผลไม้ทั้ง  3 ชนิด เพื่อหาผลไม้ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการนำมาขจัดคราบยางกล้วย
2.         เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า และทดลองขั้นตอนในการทดลองขจัดคราบยางกล้วยที่ติดเสื้อผ้าให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง


การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการขจัดคราบยางกล้วยจากผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมาใช้ในการขจัดคราบยางกล้วยและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลไม้ทั้งสามชนิด ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1.         ลักษณะของส้ม มะนาว มะกรูด

2.         การขจัดคราบยางกล้วย

1.         ลักษณะของส้ม มะนาว มะกรูด

ส้มเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็กหลายชนิดเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ สกุล Citrus วงศ์ Rutaceaeมีด้วยกันนับร้อยชนิด เติบโตกระจายอยู่ทั่วโลก โดยมากจะมีน้ำมันหอมระเหยในใบ ดอก และผลหากนำใบขึ้นส่องกับแสงแดด จะเห็นจุดเล็กๆ เต็มไปหมดซึ่งจุดเหล่านั้นก็คือแหล่งน้ำมันนั่นเองส้มหลายชนิดรับประทานได้ผลมีรสเปรี้ยวหรือหวาน มักจะมีแคลเซียม โปแทสเซียม ไวตามินเอ และไวตามินซีมากเป็นพิเศษ
 มะนาว เป็นไม้ผลชนิดหนึ่ง ผลมีรสเปรี้ยวจัด จัดอยู่ในสกุลส้ม ผลสีเขียว เมื่อสุกจัดจะเป็นสีเหลือง เปลือกบาง ภายในมีเนื้อแบ่งกลีบๆ ชุ่มน้ำมาก ผลมะนาวโดยทั่วไปมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 – 4.5 ซม. ต้นมะนาวเป็นไม้พุ่มเตี้ย สูงเต็มที่ราว 5 เมตร ก้านมีหนามเล็กน้อย มักมีขนดก ใบยาวเรียวเล็กน้อย คล้ายใบส้ม ส่วนดอกสีขาวอมเหลือง ปกติจะมีดอกผลตลอดทั้งปี แต่ในช่วงหน้าหนาว จะออกผลน้อย และมีน้ำน้อยในผลมะนาวมีน้ำมันหอมระเหยถึง 7% แต่กลิ่นไม่ฉุนอย่างมะกรูด น้ำมะนาวจึงมีประโยชน์สำหรับใช้เป็นส่วนผสมน้ำยาทำความสะอาด เครื่องหอม และการบำบัดด้วยกลิ่น (aromatherapy)หรือน้ำยาล้างจาน มะนาวมีน้ำมันหอมระเหยที่ให้กลิ่นสดชื่นเพราะมีส่วนประกอบของสารซิโตรเนลลัล (Citronellal)ซิโครเนลลิล อะซีเตต (CitronellylAcetate)ไลโมนีน (Limonene) ไลนาลูล (Linalool) เทอร์พีนีออล (Terpeneol) ฯลฯ รวมทั้งมีกรดซิตริค (Citric Acid) กรดมาลิค (Malic Acid) และกรดแอสคอร์บิก (Ascorbic Acid) ซึ่งถือเป็นกรดผลไม้ (AHA : Alpha Hydroxy Acids) กลุ่มหนึ่ง เป็นที่ยอมรับว่าช่วยให้ผิวหน้าที่เสื่อมสภาพหลุดลอกออกไปพร้อมๆกับช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ๆ ช่วยให้รอยด่างดำหรือรอยแผลเป็นจางลง
มะกรูด เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เป็นไม้เนื้อแข็ง ลำต้นและกิ่งมีหนามยาวเล็กน้อย ใบเป็นใบประกอบชนิดลดรูป มีใบย่อย 1 ใบ เรียงสลับ รูปไข่ คือมีลักษณะคล้ายกับใบไม้ 2 ใบ ต่อกันอยู่ คอดกิ่วที่กลางใบเป็นตอนๆ มีก้านแผ่ออกใหญ่เท่ากับแผ่นใบ ทำให้เห็นใบเป็น 2 ตอน กว้าง 2.5-4 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร ใบสีเขียวแก่พื้นผิวใบเรียบเกลี้ยง เป็นมัน ค่อนข้างหนา มีกลิ่นหอมมากเพราะมีต่อมน้ำมันอยู่ ซึ่งผลแบบนี้เรียกว่า hesperitium (ผลแบบส้ม) ใบด้านบนสีเข้ม ใต้ใบสีอ่อน ดอกออกเป็นกระจุก 3 – 5 ดอก กลีบดอกสีขาว เกสรสีเหลือง ร่วงง่าย มีกลิ่นหอม มีผลสีเขียวเข้มคล้ายมะนาวผิวเปลือกนอกขรุขระ ขั้วหัวท้ายของผลเป็นจุกผลอ่อนมีเป็นสีเขียวแก่ เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสด พันธุ์ที่มีผลเล็ก ผิวจะขรุขระน้อยกว่าและไม่มีจุกที่ขั้ว ภายในมีเมล็ดจำนวนมากๆ

 
2.         การขจัดคราบยากล้วย 

 
-             เมื่อถึงเทศกาลลอยกระทงที่คุณแม่บ้านอาจจะต้องแปลงร่างเป็นนางนพมาศเตรียมกระทงด้วยหยวกกล้วย จึงอาจจะโดนคราบยางกล้วยเปื้อนเสื้อผ้าโดยไม่รู้ตัว แต่เราสามารถขจัดคราบได้โดยใช้มะนาวที่ฝานเป็นชิ้นบางๆ ถูตรงรอยเปื้อนที่เป็นคราบดำ แล้วรีบนำมาซักทันที
-            พนักงานโรงแรมหรือรีสอร์ทที่ดูแลในส่วนของความสะอาดในห้องพักมักพบกับปัญหาคราบสกปรกที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ภายในห้องพักแล้วแต่ผู้มาพักจะสรรค์สร้างเอาไว้ให้เป็นที่ระลึกโดยเฉพาะบนผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว และผ้าเช็ดเท้า แต่ถึงอย่างไร ภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของพนักงานก็คือการทำความสะอาดสิ่งเหล่านั้นให้ดูสะอาดสะอ้านเหมือนใหม่อยู่เสมอ เพื่อต้อนรับลูกค้ารายต่อ ๆ ไปให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด หากโรงแรมหรือรีสอร์ทของคุณ ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งแวดล้อมไปด้วยพืชพันธุ์ไม้นานาชนิดเป็นไปได้ที่ผู้มาเยือนจะนำเอาคราบยางไม้ ยางกล้วย ยางมะละกอ ติดเข้ามาภายในห้องพักวิธีการคือ นำมะนาวผ่าซีกมาถูบริเวณรอยเปื้อนยางไม้ประมาณ 5-6 รอบ กรดจากมะนาวจะกัดยางไม้ให้หลุดออกอย่างง่ายดาย จากนั้นจึงนำผ้ามาซักตามปกติ
             (ที่มา
http://th.jobsdb.com/TH/EN/Resources/JobSeekerArticle/hospitality_editor32.htm?ID=746)
        -             คราบรอยเปื้อนยางกล้วยบนผ้าให้ใช้มะนาวผลแก่ที่มีน้ำมาก ๆ มาผ่าซีกแล้วถูลงตรงรอยเปื้อนยางกล้วยทิ้งไว้สักครู่ รอยเปื้อนจะจางหายไป หรือจะใช้น้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ชุบสำลีเช็ดตรงรอยเปื้อนก็ได้รับรองรอยเปื้อนบนผ้าจะหายไป